חכם משה חורב

תשכ"ב - ב' אייר תשע"ז      

2 0 1 7 - 1 9 6 2      

חכם משה חורב

מקצת שבחו

חכם משה חורב נולד לאביו החכם המקובל ברוך חורי ולאמו מרת שושנה, בשנת תשכ"ב (1962) במושב שרשרת.
גדל בתורה וביראה על ברכי אביו, החכם המקובל ברוך חורי. למד ולימד בישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק.
חכם משה חורב נשא לאשה את מרת אורה, ונולדו להם חמישה ילדים.
חכם משה חורב יגע רבות בלימודו, שינן את הש"ס פעמים רבות, בהתמדה עצומה ובתשוקה גדולה עד שהיה לאחד מגדולי הבקיאים בכל הש"ס ומפרשיו ובספרים רבים נוספים, בלשונם ובמקורותיהם המדויקים. הוא נעשה לדמות מופת וחיקוי למאות תלמידיו בישיבה. 
בשנת תשמ"ז (1987) יצאו לאור ספריו 'קרן אור' ו'משה ידבר' כרוכים זה עם זה. בשנת תש"ן (1990), החלה לצאת סדרת ספריו 'אור החמה' חידושים מחכמי ספרד על פרשיות השבוע. בשנת תשנ"ד (1994) יצא לאור ספרו 'שלושה גביעים', בשנת תש"ס (1990) 'אור החמה' על ספרי נביאים, בשנת תשס"ז (1997) 'כתר תורה', ומשנת תשס"ח (1998) החלה לצאת לאר סדרת הספרים 'תורה מסיני'.
חכם משה חורב סבל ממחלה קשה במשך מספר חודשים, נפטר בשבת ב' באייר תשע"ז (2017).
מדברי הרב בעניין 'מנהג ישראל' מלמד אף שאינו בבית כנסת, אם מתפלל עם הציבור, תפילתו נשמעת.
'תניא אבא בנימין אומר: אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר: 'לשמוע אל הרינה ואל התפלה' - נראה שאין כוונת אבא בנימין לומר, שכל שאינו מתפלל בבית הכנסת אין תפילתו נשמעת, שלכאורה כן משמע שאמר: 'אלא בבית הכנסת', אלא שכוונתו שאם מתפלל בבית הכנסת, אזי אף אם אינו ראוי לפי מעשיו שתשמע תפילתו, מכל מקום בזכות המקום הקדוש תשמע תפלתו. ואכן גם כן שאם צדיק יזדמן לו להתפלל בבית, שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו. ולכך נקט: 'אדם' - שמדבר על כל האנשים. והנה מלשון שכתב: 'אין תפילה של אדם נשמעת' - שנקט בלשון יחיד, שמשמע שאם מתפלל עם הצבור, אף שאינו בבית הכנסת, נשמעת התפילה.
חכם משה חורב , קרן אור, עמ' עג. הוצאת המחבר, בני ברק, תשמ"ז (1987). מתוך 'החכם היומי'
מדברי הרב בעניין 'לימוד התורה' מלמד שחוזר על הלימוד, מתקדם יותר כאדם המושך בקשת.
'כל פרשה שנאמרה ושנשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר חידוש שנתחדש בה'. - וגם בחגיגה בדף ט' עמוד ב: 'אינו דומה שונה פרקו מאה לשונה פרקו מאה ואחד'. גם בסנהדרין דף צ"ט סוף עמוד א: 'הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר'. גם בברכות בדף מ' ובסוכה בדף מ"ו על הפסוק: 'אם שמוע תשמע' - אם שמוע - בישן, תשמע - בחדש. רש"י מפרש בסוכה דף נ"ו יסוד גדול. אומר: כמה שאדם חוזר על הלימוד שלו, כמה שיותר יחזור לאחור, ככה יוכל להתקדם יותר. אמרתי: זה כמו כדוגמת אדם שמושך בקשת, כמה שימשוך את המיתר לאחור, ככה החץ, כן, הפונקציה של המעוף של החץ תלוי במשיכה.
חכם משה חורב , תמלול מתוך 'סימנים בש"ס', זמן חורף תשע"ו, https://www.youtube.com/watch?v\ESi_zpe_n4k&t\1823s, הועלה לרשת ב2017. מתוך 'החכם היומי'
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל' מלמד שאם זכו, יופחת שעבוד ארבע מאות שנה.
'תניא רבי דוסא אומר: ימות המשיח ארבע מאות שנה. כתוב כאן: 'ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה', וכתוב שם: 'שמחנו כימות עיניתנו'. עיין שם. והנה סופי תיבות של 'ארבע מאות שנה' הם 'עתה'.
ובא הרמז למה שאמרו במסכת סנהדרין: אם זכו בני ישראל על ידי מעשים טובים, אזי 'אחישנה' לגאולה. ואם חלילה לא זכו, 'בעתה'. עיין שם. ובא הרמז: 'ארבע מאות שנה' - סופי תיבות 'עתה', וכנזכר לעיל, לרמוז שאם לא כן, אז משך זמן השעבוד הוא ארבע מאות שנה. ואולם, אם זכו אזי אחיש את ה'בעתה', ויופחת מהארבע מאות שנה.
חכם משה חורב , תורה מסיני: גילוי תורה שבעל-פה בתורה שבכתב, [חלק א], בראשית, עמ' עה-עו. הוצאת המחבר, בני ברק, תשס"ח (2008). מתוך 'החכם היומי'
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות' מלמד רמז זה שער השמים על י"ב שערים לתפילה בשמיים.
'מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית א-לוהים וזה שער השמים' - פירש רש"י בדיבור המתחיל: 'וזה שער השמים' - מקום תפילה לעלות תפילתם השמימה. עד כאן לשונו. והנה כתב הגאון הרב חיד"א, זכרונו לברכה, בספרו 'קשר גדול' בשם רבנו האר"י, זכרונו לברכה: מנהגי שורשי התפילות אין לשנות ממנהג הקדום, כי י"ב שערים כנגד י"ב שבטים, ותפילות כל אחד עולה בדרך אחד. עד כאן לשונו. ובא הרמז במה שכתוב: 'וזה שער השמים' - תיבת 'זה' עולה בגימטרייה י"ב - רמז לי"ב שערים בשמים המכוונים כנגד י"ב שבטים, וכנזכר לעיל.
חכם משה חורב , תורה מסיני: גילוי תורה שבעל-פה בתורה שבכתב, [חלק א], בראשית, עמ' קלג. הוצאת המחבר, בני ברק, תשס"ח (2008). מתוך 'החכם היומי'
מדברי הרב בעניין 'לימוד התורה' מלמד שהלימוד מתוך תשוקה, החידוש מתוך הרגל.
כל פעם הייתי מתאווה לראות מה החידוש שיתחדש לי היום, מרוב הרגל. כותב רבינו יונה בשערי תשובה: 'הרגל על כל דבר נעשה שלטון', לפעמים מתוך הרגל הכל היה בטבעיות, וכל פעם היה עולה לי חידוש אחר, רק הייתי מתפלא מה החידוש שיצמח היום. ... כל פעם מתוך כיסופים וגעגועים וחשק וחמדה ותאווה וגירוי ושיסוי ולהט ותבערה למצוא לחפש ולגלות. ...
יש משנה בפרקי אבות פרק ב משנה ח: 'רבי אליעזר בן הורקנוס היה בור סוד שאינו מאבד טיפה'. אומר על מה ולמה, זכה רבי אליעזר בן הורקנוס להיות בור סוד שאינו מאבד טיפה. למה? מה הסיבה? - לא מצאנו לשום חכם אחר בש"ס ככה, כן, אומר: 'לפי שכל מה שלמד מרבותיו למד בחשק', למד בתשוקה. וזה יסוד גדול. כל דבר שאדם עושה אותו מתוך חשק, מתוך רצון, זה ערובה.
חכם משה חורב , תמלול מתוך 'סימנים בש"ס', זמן חורף תשע"ו, https://www.youtube.com/watch?v\ESi_zpe_n4k&t\1823s, הועלה לרשת ב2017. מתוך 'החכם היומי'
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות' מלמד בזכות החכם, שדובבות שפתותיו, משדד מערכות שמים.
אמר לי רבי ינון חורי עליו השלום: זה מה שאתה עשית בספרים של 'אור החמה', אתה ריכזת את החלק הכי משובח, את החלק של העשר אחוז, בשלוש מאות הספרים, בזה. לכן הרבה לומדים בהם והרבה הוגים בהם, כך אמר לי רבי ינון חורי עליו השלום. ...
רבותינו שבשמים ובארץ יעשו יתפללו עליך, וודאי שאתה עושה להם נחת רוח, זה טובה נצחית, 'גדולים צדיקים מיתתם יותר מבחייהם', בחולין בדף ז עמוד ב, 'גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת'. ...
התקשר אלי לפני שבועיים, רוצה להזמין אותי להיות סנדק. מה העניין. אמר לי, כבוד הרב זמן קצר אחרי שלקחתי אשתו הלכה לרופאה אמרה לה שהיא בהריון. אבל מה החידוש. טוב, הריון, הריון. הרופאה הייתה רופאה חרדית, אמרה לה מבחינה רפואית, הנוסחה הרפואית היא לא יכולה לעולם להתעבר, משהו בהורמונים השתבש שמה. אין. לא שייך שתתעבר. שזה כנראה גם היה חסימה של שלוש שנים מוחלט. 'תעמוד מלדת'. עמידה מוחלטת. אין. אמר מבחינה רפואית לא שייך שתהיה בהריון, אין דבר כזה. אמרתי, לא ידידי, התורה מעל הרפואה, מעל הכל. ...
אז מי יודע מבן רבותינו חכמי ג'רבא ותוניס ואגפיה, מספיק שאחד מהם למד תורה לשם שמים, מעיקרא, שהרי כולם בסופו של דבר למדו לשם שמים, אבל נניח שהיה מראש לשם שמים, שהקדוש ברוך הוא משדד מערכות שמים בשבילו, אז גם אם מבחינה רפואית היא לא תיכנס להיריון, בזכות שאותו חכם שדובבו שפתותיו, הוא התפלל ונענה, וזה פשוט. זה ממש ככה
חכם משה חורב , תמלול מתוך 'סימנים בש"ס', זמן חורף תשע"ו, https://www.youtube.com/watch?v\ESi_zpe_n4k&t\1823s, הועלה לרשת ב2017. מתוך 'החכם היומי'