מקצת שבחו

מקצת שבחו

חכם יוסף שאול אלישר נולד לאמו וידה ולאביו חכם משה אלישר בירושלים בשנת תרכ"ז (1867) בירושלים.
נכדם של גדולים, סבו מצד אמו הוא הראשון לציון, החכם רפאל מאיר פאניז'ל, וסבו מצד אביו הוא הראשון לציון החכם יעקב שאול אלישר. ראשית תורתו למד מפי החכם מנחם בכר יצחק, ומפי דודו, חכם ניסים בנימין מרדכי אלישר. אחר למד גם בישיבת החכם גבריאל שבתי. למד ערבית על בוריה, וידע שפות נוספות.
בשנת תרמ"ג (1883) נשא לאישה את מרת ריקה, ביתו של חכם חיים ניסים ברוך, ונולדו להם שלושה ילדים.
לפרנסתו עסק במסחר, ובלילות היה לומד בקביעות עם סבו, הראשון לציון החכם יעקב שאול אלישר.
בשנת תרס"ד (1904) נפטרה אשתו בדמי ימיה, ובתום ימי האבל נסע לאוסטריה ולצרפת, להפיס את עיצבונו.
בשנת תרס"ז (1907) היה ממייסי שכונת 'זיכרון משה', ובשנת תרס"ט (1908) נבחר למועצת עיריית ירושלים. בשנת תרע"ב (1912) מונה לחבר הנהלת קופת היתומים הערבים, ונבחר כחבר ועד העדה הספרדית. בהמשך התפטר מתפקיד זה, ושימש יושב ראש ועד השחיטה בירושלים. בשנת תרע"ד (1914), עם תחילת מלחמת העולם הראשונה, שימש כחבר הוועד המשותף לחלוקת סיוע יהודי ארצות הברית. בשנת תרפ"ג (1923) נבחר שוב לחבר ועד העדה הספרדית, ובשנת תרפ"ה (1925) נבחר לשמש נשיא ועד העדה, היה מראשי בית מושב הזקנים והזקנות, הספרדי בירושלים, ויו"ר חברא קדישא. בתפקידו, נאבק בגזלת אדמות בית העלמין ע"י בעלי קרקעות ערבים, שקרקעותיהם גבלו בבית העלמין. השמיש בתי היהודים, שעמדו הרוסים בכפר השילוח, ושימשו מכלאות צאן לרועי הסביבה, והשכיר בתי ההקדש בשכונת שמעון הצדיק במחיר מוזל לעניים.
חכם יוסף שאול אלישר שימש גם חבר וועד העיר ליהודי ירושלים, חבר אספת הנבחרים הראשונה, וחבר מנהל בבית החולים משגב לדך ובית חינוך עיוורים. בערוב ימיו פרש מהנהגת הציבור, והקדיש עצמו ללימוד תורה.
בשנת תש"ב (1942) הדפיס את ספרו 'ויוסף שאול' -חידושים על הש"ס, ובו משא ומתן בהלכה עם חברו, הרב שמשון אהרן פולונסקי. לספרו צירף השגות דודו ורבו, חכם ניסים בנימין מרדכי אלישר.
חכם יוסף שאול אלישר נפטר ביום כ"א סיוון תש"ח (1948), ומנוחתו כבוד בבית העלמין בסנהדריה.
מסורת אבות
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות'
מלמד כתבו לכם, אף אם הניחו לו אבותיו ספר תורה בירושה
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות' מלמד כתבו לכם, אף אם הניחו לו אבותיו ספר תורה בירושה.
'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם' - בעיקר הדרשה של 'כתבו לכם', שדרשו הגאונים אשר בארץ המה זיכרונם לברכה, שצריך שכל אחד מישראל יכתוב משלו ...
בפרט למה שכתב רמב"ן על פסוק 'כתבו לכם', שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה וליהושע שהם יכתבו וילמדו התורה לישראל, ולפי מה שהבנתי מדבר הספר 'בית יהודה' שמילת 'ולמדה' חוזר על הכתיבה ללמדם כתיבת ספר תורה, בכך זאת מילת 'לכם' לא שייך לבני ישראל, ועל זה לא זכיתי להיות מבעלי תשובה, אחר כן מצאתי בספר החינוך שכתב שמצווה לכל איש מישראל להיות לו ספר תורה, ואם כתבו בידו הרי זה משובח, והרב מ"ח כתב שזה שאמר שאף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצווה לכתוב משלו, שנאמר 'ועתה כתבו לכם' ההוכחה אינה מתיבת 'לכם', שהרי בירושה הוי לכם כמו אתרוג והרבה דברים בעינן 'לכם' ויוצאים בירושה, אלא ההוכחה היא מתיבת 'כתבו' וכו' עיין שם.
חכם יוסף שאול אלישר, 'ויוסף שאול', דף פ"ב ע"ב, ירושלים, תש"ב (1942) מתוך 'החכם היומי'
לימוד התורה
מדברי הרב בעניין 'לימוד התורה'
מלמד שמקוצר השגתו, מקשה ומשיב על דברי הגאונים
כי מי אנכי פחות שבערכים, אשר אבוא אחרי אריות גאונים אדירים, ראשונים כמלאכים, עמודי התורה, להקשות עליהם ולהשיב על דבריהם, וחלילה לי חלילה לחשוב כי נעלם דבר מעיניהם כי מה ידעתי והם לא ידעו, בוודאי ובוודאי כי הכל תלוי בחוסר הבנתי וקוצר השגתי לחדור ולכוון לעומק כוונתם, ואיני בוש לקבל האמת ממי שאמרה, יהא רב או תלמיד, יגיל וישמח לבי כדרך אי"ש הישר.
חכם יוסף שאול אלישר, 'ויוסף שאול', הקדמת המחבר, ירושלים, תש"ב (1942) מתוך 'החכם היומי'
אהבת ישראל
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל'
מלמד שחששו לביזיון המת, והתירו לקוברו ביום טוב שני
אם התירו להתעסק עם המת ביום טוב שני? - נראה לי לומר, אם ייטב בעיני כבוד תורתו, והוא שחכמים חששו אולי לא ימצאו עממים ביום טוב ראשון, ואם יאמרו שגם ביום טוב שני יתעסקו בו עממים, יהא מוטל המת כמה ימים, שאולי יחול שבת אחר יום טוב, ולכן אמרו שביום טוב ראשון אף אם לא ימצאו עממים, אין צורך לחלל יום טוב ויישאר ליום שני, אבל ביום שני התירו אפילו ימצאו עממים, שאם היו אומרים שאם ימצאו עממים, ביום שני יתעסקו בו עממים, היה חשש שמטעם זה ימנעו הישראלים מלהתעסק בו, אם לא ימצאו עממים, והיה בזיון למת, ומשום עשה של 'כבוד הבריות', שדוחה לא תעשה שבתורה, התירו וכחול עשוהו חכמים.
חכם יוסף שאול אלישר, 'ויוסף שאול', דף נ"ה ע"א, ירושלים, תש"ב (1942) מתוך 'החכם היומי'
מנהג ישראל
מדברי הרב בעניין 'מנהג ישראל'
מלמד שמותר להוציא ספר תורה לבית הקברות, אך לא לקרוא בו
ב'נודע ביהודה' האריך אם מותר להוציא ספר תורה לבית הקברות. וכתב שמלשון הגמרא, שאמרו: 'לא יהלך אדם בבית הקברות, ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו ויקרא בו' - משמע ש'לא יהלך עם ספר תורה ויקרא בו' שזהו משום לועג לרש, אבל אחיזה בלחוד: מה לועג לרש יש בו?!
ויש להתפלא שלא הזכיר דברי רבינו ניסים, שכתב וזו לשונו: 'ומה שאמרנו למה יוצאים בבית הקברות, היינו שהיו נוהגים אחרי שמתפללים, שיוצאים בבית הקברות, היינו שהיו נוהגים אחרי שמתפללים שיוצאים כל העם לבית הקברות, ובוכים ומתריעים שם אבל לא שיוציאו את התיבה וספר תורה לבית הקברות ויתפללו שם'. הרי מפורש שאין להוציא ספר תורה לבית קברות ...
ונראה לי שמדברי רבינו ניסים זיכרונו לברכה, אין שום ראיה לעניין זה, שמה שכתב: 'ולא יתפללו שם' רצה לומר שלא יוציאו שם הספר תורה וגם שלא יתפללו שם, ונוכל לומר שהוא קשור עם הוצאת ספר תורה, ורצה לומר שלא יוציאו ספר תורה להתפלל שם, והתפילה היא כקורא בו, שכן הוא לשון הטור: 'ויקרא בו או יתפלל שם'. ומלשונו של רבינו ניסים נראה, שהוא הקפיד שלא יתפללו שם עם הספר תורה, משכתב שהיו נוהגים להתפלל קודם, ואחר כך היו יוצאים כל העם לבית הקברות, ועל זה הזהיר שלא יוציאו ספר תורה ויתפללו שם. אבל בשביל הוצאת ספר תורה לחוד לא הקפיד ...
ויותר היה יכול לפשוט מדברי רבינו יונה בברכות שכתב וזו לשונו: 'שלקרוא אפילו בלא ספר תורה, אין לו לקרוא בבית הקברות, משום לועג לרש, אלא מפני שאי אפשר לקרוא פסוקי תורה אלא בספר, שדברים שבכתב לא ניתנו לאומרם בעל פה, לפיכך אמרו ספר תורה, אבל אפילו בלא ספר תורה – אסור, ורוצה לומר לא יהלך בתפילין, וגם לא יקרא וגם לא יתפלל', הרי שסבר בפירוש, שהוצאת ספר תורה לחוד אינה אסורה.
חכם יוסף שאול אלישר, 'ויוסף שאול', דף נ"ה ע"ב עד דף נ"ו ע"א, ירושלים, תש"ב (1942) מתוך 'החכם היומי'
צדקה ומרפא
מדברי הרב בעניין 'צדקה ומרפא'
מלמד לקיים דבר המת, שלא ידליקו נרות על יד ארונו
דודי, כבוד מורנו הרב נסים בנימין מרדכי אלישר, זיכרונו לברכה, אשר הרביץ תורה ברבים והעמיד הרבה תלמידים, ובפרט כמה יתומים, חינכם וגידלם על התורה, והחזיק ביד לומדי התורה, בגשמיות ורוחניות. והוא ציווה שלא להכתירו בתארים, ולא ידרשו עליו דרשנים, וראינו זה פלא שבעת הלוויה כנהוג, הביאו נרות להדליקם על ידי הארון, ופתאום נעלמו מעין כל, ולא נודע יד מי הייתה בזאת, והנה אחרי איזה ימים חיפשנו בניירותיו, ומצאנו כתוב בצוואתו, שלא ידליקו נרות בעת הלוויה על יד הארון, אז נוכחנו כי מן השמים הייתה זאת לעשות רצון צדיק כי גדול מרדכי.
חכם יוסף שאול אלישר, 'ויוסף שאול', הקדמת המחבר, ירושלים, תש"ב (1942) מתוך 'החכם היומי'
לא קיים קובץ החכם השבועי

לא קיים קובץ להאזנה