חכם רפאל אשכנזי


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תש"פ July 2020 >
אבגדהוש
   ט/1י/2יא/3יב/4
יג/5יד/6טו/7טז/8יז/9יח/10יט/11
כ/12כא/13כב/14כג/15כד/16כה/17כו/18
כז/19כח/20כט/21א/22ב/23ג/24ד/25
ה/26ו/27ז/28ח/29ט/30י/31 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד כשיש לכם רחמים לפני העני אז אשלח לכם את אחיכם.
'ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש, ושלח לכם את אחיכם' - רמז אל העתיד שיבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן, והוא שכבר ידוע מה שאמרו בביצה דף לב, כתוב: 'ונתן לך רחמים ורחמך' - כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם. וכתבו המפרשים זיכרונם לברכה, שהטעם לפי שאברהם אבינו, עליו השלום, החזיק תמיד במידת החסד, וכן כתוב: 'חסד לאברהם', ואברהם הנחיל לבניו מדה זו, ככתוב: 'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה', לעשות צדקה ומשפט', ולקיים מה שנאמר: 'תחת אבותיך יהיו בניך', שהם נמשכים אחר שורשו. ואם כן 'כל המרחם על הבריות' - דהיינו שמרחם על העניים ועושה צדקה וחסד עמהם, 'בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, עליו השלום, שנמשך אחר שורשו. עיין שם. ובפרק ראשון של בתרא, דף י עמוד א: 'תניא רבי יהודה אומר: גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה'. יעויין שם. וכעת זהו שאמר: 'לכם רחמים לפני האיש' - כלומר, כשיש 'לכם רחמים' - שאתם עושים צדקה וחסד, 'לפני האיש' - דהיינו האיש העני, אזי 'ושלח', כלומר למלך המשיח, כי 'גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה'.
מראה הגדול, א, דף מד עמ' א, דפוס בצלאל הלוי, שאלוניקי, תקפ"ט (1829).

subscribe
subscribe