חכם יצחק מאגריסו


החכם היומי על לוח השנה:
< ניסן ה'תשפ"ג April 2023 >
אבגדהוש
      י/1
יא/2יב/3יג/4יד/5טו/6טז/7יז/8
יח/9יט/10כ/11כא/12כב/13כג/14כד/15
כה/16כו/17כז/18כח/19כט/20ל/21א/22
ב/23ג/24ד/25ה/26ו/27ז/28ח/29
ט/30      
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל'
מלמד שגם התוכחה צריכה להיות באהבה.
אם רואה אדם חברו שעושה עבירה, הוא מחויב להוכיחו ולהודיעו שהוא עושה מעשה איסור, ויחזור בתשובה. ואחר מיסודות היהדות היא האחדות, שאם הוא מוכיחו ומשתדל להחזירו לדרך הטובה, נקרא שהוא אוהבו, ורוצה שלא תאבד נפשו על ידי המעשים הרעים שעושה. ... ולכן אם מוכיח את חברו מתוך אהבה, גם התוכחה צריכה להיות באהבה. היינו שלא יביישו בפני הבריות, אלא בצנעה ובדברי נועם, להביאו לחיי העולם הבא שלא יירש גיהנום. וזהו שאומר הכתוב: 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא' - כלומר, ראה שהתוכחה לא תגרום לך חטא, שאם תביישו בפני רבים, במקום מצווה תהיה לך עבירה, שכל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא
חכם יצחק מאגריסו , ילקוט מעם לועז, ויקרא, דף ר"ו-ר"ז, ירושלים, הוצאת וגשל, תשכ"ח (1968) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות