חכם רפאל יעקב מנשה


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תש"פ July 2020 >
אבגדהוש
   ט/1י/2יא/3יב/4
יג/5יד/6טו/7טז/8יז/9יח/10יט/11
כ/12כא/13כב/14כג/15כד/16כה/17כו/18
כז/19כח/20כט/21א/22ב/23ג/24ד/25
ה/26ו/27ז/28ח/29ט/30י/31 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד ויהי כי יראו המיילדות, שע"י הצדקה זוכים למלכות
'ויהי כי יראו המיילדות את הא-לוהים ויעש להם בתים' - לדרוש בגאולת ישראל, על גאולתנו ועל פדות נפשנו, והוא על פי מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וזה לשונם: 'דרש רבי לוי מהו שכתוב: 'מי זה בא מאדום' - לעתיד לבוא, כשיבוא הקדוש ברוך הוא לכלות את האומות מן העולם, באים כל השרים של מעלה ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא: כלום יש לפניך משוא פנים, מה נשתנו אלו מאלו, הללו שופכי דמים והללו שופכי דמים, הללו מגלי עריות וכו', אומר הקדוש ברוך הוא למיכאל סנגורם של ישראל: החזר להם תשובה. באותה שעה מיכאל סנגורם של ישראל משתתק, שנאמר: 'בעת ההיא יעמוד מיכאל שרכם', ואין עמידה אלא שתיקה. אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל: 'נשתתקת, אני מדבר', שנאמר: 'אני מדבר'. באיזה זכות אני גואלם? - בשביל הצדקה שהיו עושים אלו עם אלו, שאלמלא הצדקה, לא נתקיימו שמים וארץ. הוי: 'אני מדבר בצדקה רב להושיע'. עד כאן. ואם כן, זהו שאמר: 'ויהי כי יראו המיילדות' - דהיינו יש קלס בתוך קלס, והיא הצדקה. ועל ידי זה אנו זוכים למלכות, וזהו: 'ויעש להם בתים' - דהיינו בתי מלכות, שיבוא מלכנו משיחנו ויגאלנו במהרה בימינו, כן יהי רצון, אמן.
עין המים, דף פז, עמ' א, דפוס סעדי הלוי אשכנזי, שאלוניקי, תרי"ח (1858).

subscribe
subscribe